Privacyverklaring

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van de diensten van SMB Kleyweg BV (verder: SMB Kleyweg stemt u in met de verwerking door SMB Kleyweg BV van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door SMB Kleyweg BV van de persoonsgegevens van derden die u aan SMB Kleyweg BV verstrekt.

Schoonmaakbedrijf Kleyweg B.V. is gevestigd aan de Coriet van Alphen-Roosstraat 23 
3088 GT te Rotterdam en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 75675226.

SMB Kleyweg BV verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie, voor het versturen van nieuwsbrieven en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt SMB Kleyweg BV de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat SMB Kleyweg BV voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van SMB Kleyweg BV mogelijk maken, zoals haar ICT dienstverlener. SMB Kleyweg BV  verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. SMB Kleyweg BV verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

SMB Kleyweg BV wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat SMB Kleyweg BV haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

SMB Kleyweg BV bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat SMB Kleyweg BV de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door SMB Kleyweg BV.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij SMB Kleyweg BV bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op email adres: schoonmaakbedrijf@kleyweg.info. SMB Kleyweg BV zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal SMB Kleyweg BV haar dienstverlening aan u staken.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop SMB Kleyweg BV de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan SMB Kleyweg BV kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via schoonmaakbedrijf@kleyweg.info. SMB Kleyweg BV zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop SMB Kleyweg BV uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.